آموزش استفاده

آموزش VPN

راهنما و نحوه اتصال به آندروید

مراحل زیر را دنبال کنید

Settings –>
Wireless and Networks –>
VPN Setting –> Add VPN –> Add PPTP VPN

تیک گزینه Enable Eencryption را بردارید
در مشخصات اکانتتتون موجود هست : سرور آمریکا
در مشخصات اکانتتتون موجود هست : سرور انگلستان
کنید و با انتخاب کانکشن و وارد کردن یوزرنیم و پسورد Save سپس تنظیمات را
خریداری شده ، متصل شوید

راهنما و نحوه اتصال به آیفون

مراحل زیر را دنبال کنید

Settings –>General –> Network –>

VPN –> Add VPN Configuration –> PPTP

در مشخصات اکانتتتون موجود هست : سرورانگلستان

در مشخصات اکانتتتون موجود هست : سرورآمریکا

قرار دهید off روی گزینه RSA securID این قسمت را

قرار دهید None را بر روی Encryption level

قرار دهید off را بر روی Proxy – قرار دهید on را بر روی Send all traffic

کنید و با انتخاب کانکشن و متصل شوید Save سپس تنظیمات را

آموزش اتصال با اوپن وی پی ان در اندرویید

ابتدا برنامه را از لینک زیر دانلود کنید

دانلود نرم افزار

سپس فایل تنظیمات سرور را با کامپیوتر دانلود کرده و بعد از خارج کردن از حالت زیپ آن را با کابل گوشی به یک مسیر مشخص در حافظه گوشی کپی کنید.

فایل تنظیمات سرور

را انتخاب کنید Import سپس وارد برنامه اوپن وی پی ان شوید و در قسمت منو

را انتخاب کنیدconnection.ovpn را انتحاب و بعد Import Profile From SD card

را زده و آدرس سرور را وارد کنید Add Proxy سپس گزینه

را بزنید و کانکت کنید Save و سپس پورت را 1194 وارد نمایید و کلید

آموزش اتصال با اوپن وی پی ان در آیفون

دانلود کنید APP Storeرا از (Open VPN )ابتدا برنامه

سپس فایل تنظیمات سرور را با کامپیوتر دانلود کرده و بعد از خارج کردن از حالت زیپ آن را به ایمیل خود ضمیمه و ارسال کنید. سپس با نرم افزار میل خود گوشی آن را باز کرده و ایمیل را باز کنید و روی فایلی که درون آن هست کلیک کنید و راانتخاب کنیدOpen in Open VPN

فایل تنظیمات سرور

خود را وارد نمایید Username & Password روی کلید اضافه کردن کلیک کنید.

را انتخاب کنیدOpen VPNشوید و برنامه Settingاز نرم افزار خارج شده و وارد قسمت

قرار دهیدNone را در حالت Connection timeout

قرار دهید و آدرس سرور را وارد و off را بر رویEnable Proxy گزینه

سپس پورت را 1194 وارد نمایید

شده و کانکت کنید Open VPN در آخر وارد برنامه

خرید vpn